Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI


Dokumenty

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


I . Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, znajomości programu nauczania i wymagań edukacyjnych,

2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów edukacyjnych i oceny zachowania,

3. Zdawania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,

4. Odwoływania się od wystawionej oceny zachowania, zgodnie z ustalonym w szkole trybem postępowania,

5. Realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym pracownikom pedagogicznym swoich problemów oraz uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

7. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza to dobra innych osób,

9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

10. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

11. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

12. Opieki zdrowotnej, korzystania z pomocy materialnej w ramach posiadanych przez szkołę środków,

13. Powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

14. Dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce,

15. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

17. Wydawania gazetki szkolnej,

II. Uczeń ma obowiązek:

1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

2. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

3. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

4. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b. przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności,

c. poszanowania poglądów i przekonań innych,

d. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.

5. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, o utrzymanie czystości i porządku w szkole i jej otoczeniu,

6. Dbania o zdrowie własne i swoich kolegów ( nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków, nie palić tytoniu ).

7. Przestrzegania zasad BHP i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

III. Nagrody

1. Wyróżnienie wobec klasy,

2. Pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów,

3. List pochwalny, który przekazywany jest rodzicom,

4. Dyplom uznania,

5. Nagroda rzeczowa,

6. Świadectwo z wyróżnieniem.


IV. Kary

1. Upomnienie wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego,

2. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,

3. Zawieszenie prawa do korzystania z zajęć pozalekcyjnych,

4. Zawieszenie prawa do korzystania z niektórych form opieki socjalnej

5. Przeniesienie do innej klasy,

6. Przeniesienie do innej szkoły.Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

www.edukator.org.pl

certyfikat szkoły przyjaznej dziecku
Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
i miesiąca października 2007

w konkursie Eduseeka!!!Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁYSprawdź pogodę
w Andrychowie!
 

Pogoda
      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone