Uwaga ABSOLWENCI !!! film DVD "HISTORIA CZWÓRKI część.I i II"(1970-1976)i (1979 - 1991) - bliższe informacje w sekretariacie
      STRONA GŁÓWNA      SZKOŁA Z KLASĄ      O STRONIE      KSIĘGA GOŚCI      LINKI>
Ocenianie Kształtujące

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocenianie kształtujące różni się od najczęściej stosowanego w naszych szkołach ocenianie sumującego tym, że ma ono służyć przede wszystkim poprawie procesu uczenia się, a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia. Tak rozumiane ocenianie nie służy tylko ocenie wiedzy i umiejętności ucznia, ale ma pomóc mu w procesie uczenia się.. Ma także sprzyjać przyjmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za własna naukę. Równocześnie, ocenianie kształtujące pomaga nauczycielowi planować dalsze kroki w pracy z uczniami.

 

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Co robi nauczyciel, który stosuje nauczanie kształtujące?

·        Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.

·        Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.

·        Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej.

·        Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.

·        Potrafi formułować słowa kluczowe.

·        Stosuje efektywną informację zwrotną.

·        Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

 

OKREŚLANIE CELÓW LEKCJI I FORMUŁOWANIE ICH W JĘZYKU ZROZUMIAŁYM DLA UCZNIA

 

Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, po co uczy swoich uczniów właśnie tego materiału i w jaki sposób. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niezrozumiały. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby każdy uczeń go zrozumiał. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel powinien sprawdzić, czy cel został osiągnięty.

 

USTALANIE WRAZ Z UCZNIAMI KRYTERIÓW OCENIANIA, CZYLI TEGO, CO NAUCZYCIEL BĘDZIE BRAŁ POD UWAGĘ PRZY OCENIE PRACY UCZNIA.

 

Uczeń musi wiedzieć co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel musi ustalić na co będzie zwracał uwagę przy ocenianiu ( NaCoBeZu). Chodzi o to, by określić dowody, fakty, które pokażą zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi, w jakim stopniu cel lekcji został osiągnięty. Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu orz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.

 

ROZRÓŻNIANIE FUNKCJI OCENY SUMUJĄCEJ I KSZTAŁTUJĄCEJ

 

Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca natomiast służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę.

W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen-stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela, czy kolegi.

 

BUDOWANIE ATMOSFERY UCZENIA SIĘ.

 

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym uczeniem się.

 

UMIEJĘTNOŚĆ FORMUŁOWANIA PYTAŃ KLUCZOWYCH.

 

 Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.

 

 ZNAJOMOŚĆ TECHNIK ZADAWANIA PYTAŃ.

 

 Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć między innymi:

·        Wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia,

·        Kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko zgłaszających się,

·        Poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytanie nauczyciela,

·        Niekaranie za błędne odpowiedzi

 

 STOSOWANIE EFEKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

 

 Informacja zwrotna to kluczowy składnik oceniania kształtującego. Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy:

  • Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

  • Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

  • Wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;

  • Wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;

 Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu).

 

 WPROWADZENIE  OCENY KOLEŻEŃSKIEJ I SAMOOCENY UCZNIOWSKIEJ

 

Uczniowie- na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego prace sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej strony uczą się od swego kolegi.

Samoocena pozwala uczniom znaleźć odpowiedź na pytania:

  • Co już umiem?

  • Nad czym muszę jeszcze popracować?

  • Co powinienem zmienić w swoim sposobie uczenia się?

  • Jakie powinienem przyjąć postanowienie na przyszłość?

powrót do strony głównej>>>


Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE


certyfikat szkoły przyjaznej dziecku
Nasza szkolna witryna otrzymała w dniu
4 października 2006 r. "Certyfikat", jako "Strona przyjazna dziecku".

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
I MIEJSCE
na najlepszą witrynę miesiąca listopada 2006 r.
w konkursie Eduseeka!!!


Konkurs
"Szkoła z tradycją"


LOGO SZKOŁY

Sprawdź pogodę
w Andrychowie! 


Pogoda

      © 2005  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
ul. Włókniarzy 10A
34 - 120  Andrychów
tel./fax (033) 875 - 20 - 82,
kontakt e-mail: sp4an@interia.pl      
Webmaster kontakt e-mail: ew70@poczta.onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone